دبیر علمی همایش: دکتر علیرضا مظلومی بجستانی (روزمه)

دبیر اجرایی همایش: دکتر عبدالمجید موسوی نیا (رزومه)

اعضای شورای علمی

اعضای شورای اجرایی