محورهای تخصصی همایش به شرح ذیل است:

1- پترولوژی و ژئوشیمی

2- کانی شناسی و بلورشناسی

3- زمین شناسی اقتصادی و منابع معدنی

4- کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی

5- چینه شناسی و فسیل شناسی

6- رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

7- زمین شناسی نفت و مخازن هیدروکربوری  

7- زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی

8- زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک

9- زمین شناسی مهندسی

10- ژئوفیزیک و لرزه زمین ساخت

11 - آب شناسی و آلودگی منابع آب

12- زمین آمار، زمین ریاضی و زمین گردشگری

13-  سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)