چگونگی ارسال مقاله:

از ارائه دهندگان مقاله تقاضا می شود مقاله کامل خود را در دو نسخه مطابق قالب پیشنهادی تهیه و به صورت فایل(Word XP 2003 و PDF ) به آدرس پست الکترونیکی دبیرخانه ارسال نمایند.

بدیهی است که به مقالاتی که پس از مهلت تعیین شده ارسال گردند  یا قالب نگارش دبیرخانه را رعایت نکنند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

راهنمای تهیه مقاله:

دستور العمل و قالب نگارش و نحوه ی فهرست نویسی در قالب Template در بخش دانلود پایگاه اینترنتی معرفی شده است. نگارش مقاله در Template درج شده در 

بخش دانلود 

 پایگاه اینترنتی به شرح زیر انجام پذیرد:

- مقاله با نرم افزار Word 2003 Xp تایپ شود.

- مقاله به صورت کامل شامل چکیده (فارسی و انگلیسی)، واژگان کلیدی فارسی و انگلیسی، مقدمه، بحث، نتیجه گیری، و منابع فارسی و انگلیسی پذیرفته خواهد شد.

- تعداد صفحات مقاله حداکثر در 6  صفحه A4 شامل متن، نمودار، تصاویر و جداول­  باشد.

- در تمام متن از قلم فارسی B Nazanin  و قلم انگلیسی Times New Roman استفاده شود.

- جدول ها و نمودارها و تصاویر در متن به صورت فایل JPEG و با وضوح 300dpi باشد.

- در صورتی که مقاله چند نویسنده داشته باشد نام ارائه دهنده با علامت* مشخص شود.

- رعایت ساختار و قالب پیشنهادی در تدوین مقاله ضروری است و مقاله هایی که خارج از قالب دریافت شوند، داوری نخواهند شد.

- مقاله جنبه­ی نوآوری و پژوهشی-کاربردی داشته باشد و قبلا در جایی ارائه نشده باشد.

- مقاله ها توسط هیئت علمی و هیئت داوران بررسی خواهد شدو نتایج در تاریخ 15/7/1389 به اطلاع خواهد رسید.