نحوه شرکت در همایش:

کلیه متقاضیان شرکت در همایش اعم از ارائه کنندگان مقالات و یا داوطلبان حضور لاز م است مطابق جدول زیر هزینه های همایش را پرداخت نموده و ضمن مراجعه به پایگاه اینترنتی همایش فرم­های مربوط را تکمیل نموده و به آدرس پست الکترونیکی همایش ارسال نمایند. بدیهی است در زمان برگزاری همایش ارائه اصل فیش ها ضروری است.

کلیه افرادی که تمایل به شرکت در بازدید علمی زمین شناسی را  دارند لازم است محل مشخص شده در فرم ثبت نام را علامت زده و هزینه های مربوطه را پرداخت نمایند.

جدول هزینه ها:

دانشجویان( با ارائه کارت شناسایی معتبر)

اعضای هیئت علمی و شرکت کنند گان غیر دانشجو

 

100،000ریال

300،000ریال

هزینه ی شرکت در همایش

600،000ریال

       050،000،1 ریال

هزینه اسکان و پذیرایی(شامل صبحانه، نهار و شام به مدت 3 روز

100،000ریال

150،000 ریال

هزینه شرکت در بازدید علمی

 

شماره حساب همایش: 12/20191957  به نام علیرضا مظلومی- عبدالمجید موسوی­نیا قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور

نشانی دبیرخانه: مشهد، بلوار معلم، معلم 71 ، دانشگاه پیام نور 

صندوق پستی: 433- 91735 تلفن: 8691098-0511 همراه: 17و09381563016

پست الکترونیک:      Geocon.4@pnu.ac.ir