نقشه با کیفیت مشهد

نقشه مشهد با کروکی محل هتل و محل یرگزاری همایشمحل برگزاری افتتاحیه: انتهای بلوار وکیل آباد و ابتدای جاده طرقبه - هتل ثامن الائمه مشهد
محل برگزری سخنرانی ها: بلوار معلم- معلم ۷۱ - دانشگاه پیام نور مشد